Tuyển dụng

Triết lý nhân sự

Chúng tôi cho rằng Con người là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của công ty.

Chình vì thế chúng tôi thường xuyên tổ chức những khóa đào tạo nội bộ kết hợp với Hiệp hội nhà thầu xây dựng các khóa học cho cả lãnh đạo và nhân viên.

Ngoài những chứng chỉ chuyên ngành như quản lý dự án, giám sát công trình, quản lý hợp đồng, quản lý chất lượng do ATOS của Nhật Bản đào tạo… Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Kiến trúc đa dụng SCA.,JSC còn được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm.